ติดต่อเรา
053 511 017

กลุ่มงานปกครอง

#
หนังสือแจ้งเวียน
วันที่
72 การเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการหมู่บ้าน (แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง) 16-มกราคม-2563
71 กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 16-มกราคม-2563
70 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะและดวงตา 16-มกราคม-2563
69 สรุปข้อกฎหมายที่ฝ่ายปกครองเกี่ยวข้องการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ 16-มกราคม-2563
68 การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 16-มกราคม-2563
67 การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ฯ 8-มกราคม-2563
66 ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญฯ 26-ธันวาคม-2562
65 การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนช่วงปีใหม่ 2563 26-ธันวาคม-2562
64 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง 17-ธันวาคม-2562
63 การจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการฮัจย์ 6-ธันวาคม-2562
62 แนวทางปฎิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลาหลายทางวัฒนธรรม 27-พฤศจิกายน-2562
59 การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2563 25-พฤศจิกายน-2562
58 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 20-พฤศจิกายน-2562
57 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ 20-พฤศจิกายน-2562
56 แผนกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18-พฤศจิกายน-2562
55 การถ่ายรูปผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน 7-พฤศจิกายน-2562
54 การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 7-พฤศจิกายน-2562
53 ชอเชิญติดตามรับชมข่าวสารจากรมการปกครอง 6-พฤศจิกายน-2562
52 ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 6-พฤศจิกายน-2562
51 การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 25-ตุลาคม-2562
50 ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562 13-กันยายน-2562
49 การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการการทำงานแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563 22-สิงหาคม-2562
48 แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัวปี พ.ศ. 2562 6-สิงหาคม-2562
47 ที่ ลพ 0018.1/ว 13149 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรื่อง โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1-สิงหาคม-2562
46 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 30-กรกฏาคม-2562
44 ที่ ลพ 0018.1/ว 11231 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15-กรกฏาคม-2562
43 การจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 12-กรกฏาคม-2562
42 ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0018.1/ว 12139 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง ฯ 12-กรกฏาคม-2562
41 ที่ ลพ 0018.1/ว 11918 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10-กรกฏาคม-2562
40 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีสัญชาติไทย และการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสัญชาติไทยฯ 2-กรกฏาคม-2562
39 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ 21-มิถุนายน-2562
38 แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้แทนเกษตร พ.ศ. 2562 15-มิถุนายน-2562
37 แจ้งแนวทางทางการนับคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตร พ.ศ. 2562 15-มิถุนายน-2562
36 กระทรวงการคลังขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามคำส่ั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535 12-มิถุนายน-2562
35 การอนุมัติอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกาชาด 12-มิถุนายน-2562
34 การรายงานการเลือกตั้งผู้เทนเกษตร พ.ศ. 2562 11-มิถุนายน-2562
33 ที่ ลพ 0018.1/ว 9621 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2562 เรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดกิจกรรมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ฯ 7-มิถุนายน-2562
32 แนวทางปฏิบัติในการขอมีสัญชาติไทยกรณีของคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 28-พฤษภาคม-2562
31 แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติกรณีเด็กและบุคคลไร้รากเหง้า 28-พฤษภาคม-2562
30 ด่วนที่สุด ที่ ลพ0018.1/ว 8931 ลงวันที่ 27 มกราคม 2562 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2562 27-พฤษภาคม-2562
29 ด่วนมาก ที่ ลพ 0018.1/ว 8912 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2562 เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจ 24-พฤษภาคม-2562
28 ประกาศกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 22-พฤษภาคม-2562
27 ระเบียบสำนักทะเบียนกลางออกตามพระราชบัญญัติการทะเบียราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 16-พฤษภาคม-2562
26 ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0018.1/ว 8388 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนในการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมฯ 16-พฤษภาคม-2562
25 การเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15-พฤษภาคม-2562
24 การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2562 15-พฤษภาคม-2562
23 การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2562 15-พฤษภาคม-2562
22 ที่ ลพ 0018.1/ว 7866 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10-พฤษภาคม-2562
21 การสนับสนุนกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2562 8-พฤษภาคม-2562
20 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต จัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในช่วงหารจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ฯ 8-พฤษภาคม-2562