ติดต่อเรา
053 511 017

กลุ่มงานปกครอง

#
หนังสือแจ้งเวียน
วันที่
174 แนวทางในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เป็นกรรมการกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2566 9-พฤศจิกายน-2566
173 แนวทางปฏิบัติรับรองการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบลฯ 9-พฤศจิกายน-2566
172 การดำเนินการปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 9-พฤศจิกายน-2566
171 การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดพลุและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และการใช้อาวุธปืนฯ 9-พฤศจิกายน-2566
170 แนวทางการให้บริการของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร call Center 1548 30-สิงหาคม-2566
169 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเกินกว่าหนึ่งแห่ง 30-สิงหาคม-2566
168 ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน ไทยดี (ThaiD) 6-มิถุนายน-2566
167 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให่หน่วยราชการของรัฐและหน่วยงานเอกชนใช้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของกรมการปกครอง 6-มิถุนายน-2566
166 ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน ไทยดี (ThaiD) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 27-เมษายน-2566
165 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 27-เมษายน-2566
164 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD 27-เมษายน-2566
163 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 27-เมษายน-2566
162 การเพิ่มชื่อและถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 27-เมษายน-2566
161 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 27-เมษายน-2566
160 แนวทางการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 27-เมษายน-2566
159 การคัดเสำเนาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 30-มีนาคม-2566
158 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 30-มีนาคม-2566
157 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 30-มีนาคม-2566
156 แผนการจัดการเลือกตั้งสามชิกสภาผู้แทนราาฎร และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 30-มีนาคม-2566
155 การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 20-มีนาคม-2566
154 การสอดส่องดูแล ควบคุมตรวจตรา และกวดขันการบังคับใช้กฏหมาย กรณีเกี่ยวกับการทำ มี ใช้ หรือจำหน่ายอาวุธปืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อาวุธปืนเถื่อน 20-มีนาคม-2566
153 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 20-มีนาคม-2566
152 มาตรการในการป้องกันการทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน 10-กุมภาพันธ์-2566
151 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน 10-กุมภาพันธ์-2566
150 มาตรการในการป้องกันการทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน 10-กุมภาพันธ์-2566
149 การแสดงบัตรประจำตัวประชาชนผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 10-กุมภาพันธ์-2566
148 กำชับแนวทางการอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวภายในเขตจังหวัด และการออกหนังสือรับรองการพาการใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง 26-ตุลาคม-2565
147 มาตรการควบคุมการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.3) และการตรวจสอบทบทวนคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน 26-ตุลาคม-2565
146 การแก้ไขปรับปรุงรายการทะเบียนครอบครัว 26-กันยายน-2565
145 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านในระบบ Thai QM 13-กันยายน-2565
144 การขับเคลื่อนภารกิจสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 13-กันยายน-2565
143 การแก้ไขปัญหาทางทะเบียนในกลุ่มคนเปราะบาง และบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการทางทะเบียน 22-สิงหาคม-2565
142 การควบคุมและกำหนดดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้านสถานบริการ 15-สิงหาคม-2565
141 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสืบสวนคดีอาญา จับกุม ค้น ยึดหรืออายัด และการควบคุมตัวผู้กระทำความผิดในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง 28-มิถุนายน-2565
140 การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอินกส์ (E-Report) 28-มิถุนายน-2565
139 ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 28-มิถุนายน-2565
138 การขยายกำหนดเวลาในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) 28-มิถุนายน-2565
137 การรับฟังความเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493 28-มิถุนายน-2565
136 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด ของกรมการปกครอง 13-มกราคม-2565
135 การแก้ไขระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 13-มกราคม-2565
134 การขอมีสัญชาติไทยกรณีคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 16-ธันวาคม-2564
133 การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 16-ธันวาคม-2564
132 การแก้ไขปัญหาทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 27-สิงหาคม-2564
131 กำชับการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ 6-สิงหาคม-2564
130 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติชื่อสกุล พ.ศ. 2505 6-สิงหาคม-2564
129 ประมวลจริยธรรมสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 6-สิงหาคม-2564
128 การออกหนังสือรับรองการตายในสถานพยาบาล (ท.ร.4/1) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 13-กรกฏาคม-2564
127 การควบคุมการ ซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด 13-กรกฏาคม-2564
126 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินการดำเนินของคณะกรรมการหมู่บ้าน 13-กรกฏาคม-2564
125 การเรียรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) หลักสูตรการพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง 13-กรกฏาคม-2564