ติดต่อเรา
053 511 017

กลุ่มงานปกครอง

#
หนังสือแจ้งเวียน
วันที่
124 ปรากฏข่าวกลุ่มบุคคลแอบอ้างสถาบันและเรียกเก็บเงินจากประชาชนเพื่อให้ได้สถานะ สัญชาติ ฯ 20-พฤษภาคม-2564
123 กรมการปกครอง ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการประขาขนของหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมการปกครอง สู่การเป็น กรมการปกครอง..วิถีใหม่ 20-พฤษภาคม-2564
120 การขยายกำหนดเวลาในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 11-พฤษภาคม-2564
119 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์งานจิตอาสา 11-พฤษภาคม-2564
118 การปฏิบัติในการพิจารณาการให้สัญชาติไทย ตามาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 30-เมษายน-2564
117 การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการปกครองด้านสัญชาติและสถานะบุคคล ฯ 30-เมษายน-2564
116 การเพิ่มความเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 30-เมษายน-2564
115 การประพฤติปฏิบัติตนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 30-เมษายน-2564
114 โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2564 30-เมษายน-2564
113 การดำเนินการเรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม ฯ 12-มกราคม-2564
112 ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียม ฯ 12-มกราคม-2564
111 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร การปรับปรุงข้อมูล และการจัดทำทะเบียนประวัติ ฯ 12-มกราคม-2564
110 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 30-ธันวาคม-2563
109 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชนฯ 30-ธันวาคม-2563
108 มาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ ในส่วนงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 30-ธันวาคม-2563
107 แจ้งกำชับเกี่ยวกับการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์และปัญหาเอกสารสิทธิ 20-ธันวาคม-2563
106 การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อำเภอวิธีใหม่) 20-ธันวาคม-2563
105 กำชับการดำเนินงานการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 20-ธันวาคม-2563
104 การเสียภาษีสลากสภากาชาดไทย 16-กันยายน-2563
103 การลงรายการขอสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ฯ 16-กันยายน-2563
102 การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 16-กันยายน-2563
101 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเปิดบริการงานบัตรประจำตัวประชาชนของเทศบาล 11-กันยายน-2563
100 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมและลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 11-กันยายน-2563
99 การประกวดคำขวัญ และตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและการต่อต้านทุจริตกรมการปกครอง 25-สิงหาคม-2563
98 การขยายผลการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบใหม่ ฯ 25-สิงหาคม-2563
97 มาตรการในการกำกับติดตาม และการดำเนินผลการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคโควิด 19 ของสถานบริการ ฯ 25-สิงหาคม-2563
96 ขอแจ้งแนวทางการมอบหมายการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 6-สิงหาคม-2563
95 ซักซ้อมแนวทางปฏฺิบัติเกี่ยวกับเรื่องการสืบสวนคดีอาญา จับกุม ค้น ยึดและอาญัติฯ 6-สิงหาคม-2563
94 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 6-สิงหาคม-2563
93 การแก้ไขหลักเกณฑ์การแจ้งย้ายที่อยู่ของคนต่างด้าวที่มีนโยบายแก้ไขปัญาเรื่องสิทธิและสถานะบุคคล 6-สิงหาคม-2563
92 เกณฑ์มาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2563 2-มิถุนายน-2563
91 การตรวจสอบและปรับปรุงรายการของบุคคลที่เสียสัญชาติไทย หรือสละสัญชาติไทย 2-มิถุนายน-2563
90 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 2-มิถุนายน-2563
89 โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 28-เมษายน-2563
88 การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรสำหรับคนเกิดและแจ้งเกิดในต่างประเทศ 28-เมษายน-2563
87 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย 20-เมษายน-2563
86 การลงทะเบียนผู้ทะเบียนผู้ปฏิบัติงานทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 20-เมษายน-2563
85 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัิติการแก้ไขปัญหาด้านสัญชาติและการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 20-เมษายน-2563
84 แนวทางการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง (กรณีข่าวสารในสื่อออนไลน์) 20-เมษายน-2563
83 การพิจารณาคำขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มีใช้ และย้ายวัตถุระเบิด 3-มีนาคม-2563
82 การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2563 3-มีนาคม-2563
81 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2563 3-มีนาคม-2563
80 การคืนรายการของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ถูกจำหน่วยรายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 3-มีนาคม-2563
79 การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการปกครองด้านสัยชาติและสถานะบุคคล อำเภอดำรงธรรม 3-มีนาคม-2563
78 แนวทางในการพิจารณาให้สัญชาติแก่ผู้สูงอายุไร้สัญชาติฯ 3-มีนาคม-2563
77 การดำเนินการเพื่อป้องกันกรณีระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนาสายพันธ์ใหม่ 2019 17-กุมภาพันธ์-2563
76 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้ยกคำคัดค้านการเลือกกำนนันตามข้อ 37 ฯ 17-กุมภาพันธ์-2563
75 การรายงานผลการดำเนินงานและสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 30-มกราคม-2563
74 ประกาศจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร 30-มกราคม-2563
73 ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อม เฝ้าระวัง และป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 16-มกราคม-2563