ติดต่อเรา
053 511 017

กลุ่มงานปกครอง

#
หนังสือแจ้งเวียน
วันที่
19 ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0018.1/ว7244 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาในพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน 26-เมษายน-2562
18 ที่ ลพ 0018.1/ว 7020 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 24-เมษายน-2562
17 ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0018.1/ว 6917 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 23-เมษายน-2562
16 ที่ ลพ 0018.1/ว 6789 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมนายอำเภอ ประจำเดือนเมษายน 2562 19-เมษายน-2562
15 ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด พ.ศ. 2562 18-เมษายน-2562
14 ที่ ลพ 0018.1/ว 6640 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่อง โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18-เมษายน-2562
11 ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0018.1/ว 6063 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 เรื่อง การจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5-เมษายน-2562
10 ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0018.1/ว 6092 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 เรื่อง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ 3-เมษายน-2562
9 ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0018.1/ว 6044 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 เรื่อง การจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3-เมษายน-2562
8 ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0018.1/ว 6045 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 เรื่อง การจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3-เมษายน-2562
7 การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ 1-เมษายน-2562
6 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 28-มีนาคม-2562