ติดต่อเรา
053 511 017

กลุ่มงานปกครอง

#
หนังสือแจ้งเวียน
วันที่
155 การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 20-มีนาคม-2566
154 การสอดส่องดูแล ควบคุมตรวจตรา และกวดขันการบังคับใช้กฏหมาย กรณีเกี่ยวกับการทำ มี ใช้ หรือจำหน่ายอาวุธปืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อาวุธปืนเถื่อน 20-มีนาคม-2566
153 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 20-มีนาคม-2566
152 มาตรการในการป้องกันการทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน 10-กุมภาพันธ์-2566
151 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน 10-กุมภาพันธ์-2566
150 มาตรการในการป้องกันการทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน 10-กุมภาพันธ์-2566
149 การแสดงบัตรประจำตัวประชาชนผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 10-กุมภาพันธ์-2566
148 กำชับแนวทางการอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวภายในเขตจังหวัด และการออกหนังสือรับรองการพาการใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง 26-ตุลาคม-2565
147 มาตรการควบคุมการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.3) และการตรวจสอบทบทวนคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน 26-ตุลาคม-2565
146 การแก้ไขปรับปรุงรายการทะเบียนครอบครัว 26-กันยายน-2565
145 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านในระบบ Thai QM 13-กันยายน-2565
144 การขับเคลื่อนภารกิจสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 13-กันยายน-2565
143 การแก้ไขปัญหาทางทะเบียนในกลุ่มคนเปราะบาง และบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการทางทะเบียน 22-สิงหาคม-2565
142 การควบคุมและกำหนดดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้านสถานบริการ 15-สิงหาคม-2565
141 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสืบสวนคดีอาญา จับกุม ค้น ยึดหรืออายัด และการควบคุมตัวผู้กระทำความผิดในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง 28-มิถุนายน-2565
140 การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอินกส์ (E-Report) 28-มิถุนายน-2565
139 ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 28-มิถุนายน-2565
138 การขยายกำหนดเวลาในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) 28-มิถุนายน-2565
137 การรับฟังความเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493 28-มิถุนายน-2565
136 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด ของกรมการปกครอง 13-มกราคม-2565
135 การแก้ไขระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 13-มกราคม-2565
134 การขอมีสัญชาติไทยกรณีคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 16-ธันวาคม-2564
133 การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 16-ธันวาคม-2564
132 การแก้ไขปัญหาทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 27-สิงหาคม-2564
131 กำชับการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ 6-สิงหาคม-2564
130 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติชื่อสกุล พ.ศ. 2505 6-สิงหาคม-2564
129 ประมวลจริยธรรมสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 6-สิงหาคม-2564
128 การออกหนังสือรับรองการตายในสถานพยาบาล (ท.ร.4/1) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 13-กรกฏาคม-2564
127 การควบคุมการ ซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด 13-กรกฏาคม-2564
126 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินการดำเนินของคณะกรรมการหมู่บ้าน 13-กรกฏาคม-2564
125 การเรียรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) หลักสูตรการพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง 13-กรกฏาคม-2564
124 ปรากฏข่าวกลุ่มบุคคลแอบอ้างสถาบันและเรียกเก็บเงินจากประชาชนเพื่อให้ได้สถานะ สัญชาติ ฯ 20-พฤษภาคม-2564
123 กรมการปกครอง ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการประขาขนของหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมการปกครอง สู่การเป็น กรมการปกครอง..วิถีใหม่ 20-พฤษภาคม-2564
120 การขยายกำหนดเวลาในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 11-พฤษภาคม-2564
119 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์งานจิตอาสา 11-พฤษภาคม-2564
118 การปฏิบัติในการพิจารณาการให้สัญชาติไทย ตามาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 30-เมษายน-2564
117 การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการปกครองด้านสัญชาติและสถานะบุคคล ฯ 30-เมษายน-2564
116 การเพิ่มความเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 30-เมษายน-2564
115 การประพฤติปฏิบัติตนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 30-เมษายน-2564
114 โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2564 30-เมษายน-2564
113 การดำเนินการเรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม ฯ 12-มกราคม-2564
112 ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียม ฯ 12-มกราคม-2564
111 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร การปรับปรุงข้อมูล และการจัดทำทะเบียนประวัติ ฯ 12-มกราคม-2564
110 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 30-ธันวาคม-2563
109 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชนฯ 30-ธันวาคม-2563
108 มาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ ในส่วนงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 30-ธันวาคม-2563
107 แจ้งกำชับเกี่ยวกับการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์และปัญหาเอกสารสิทธิ 20-ธันวาคม-2563
106 การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อำเภอวิธีใหม่) 20-ธันวาคม-2563
105 กำชับการดำเนินงานการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 20-ธันวาคม-2563
104 การเสียภาษีสลากสภากาชาดไทย 16-กันยายน-2563