ติดต่อเรา
053 511 017

โครงสร้างองค์กร


นายสมาน กองแก้ว
นายสมาน กองแก้ว
ปลัดจังหวัดลำพูน
นายวันชัย ตามเพิ่ม
นายวันชัย ตามเพิ่ม
จ่าจังหวัดลำพูน
นายวชิระ ชัยหัง
นายวชิระ ชัยหัง
ป้องกันจังหวัดลำพูน
นางสาวชวันภัสร์ วชิรวิเชียรวุฒิ
นางสาวชวันภัสร์ วชิรวิเชียรวุฒิ
เสมียนตราจังหวัดลำพูน