ติดต่อเรา
053 511 017

โครงสร้างองค์กร


นายโยธิน ประสงค์ความดี
นายโยธิน ประสงค์ความดี
ปลัดจังหวัดลำพูน
นายวันชัย ตามเพิ่ม
นายวันชัย ตามเพิ่ม
จ่าจังหวัดลำพูน
นายเอนก ทาสัก
นายเอนก ทาสัก
ป้องกันจังหวัดลำพูน
นางสาวชวันภัสร์ วชิรวิเชียรวุฒิ
นางสาวชวันภัสร์ วชิรวิเชียรวุฒิ
เสมียนตราจังหวัดลำพูน