ติดต่อเรา
053 511 017

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

18-เมษายน-2566

เพียงกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรายชื่อที่ตนมีสิทธิ วันที่เลือกตั้ง จังหวัด อำเภอ/เขต ที่มีสิทธิ สถานที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/?fbclid=IwAR2pL02fdx3LqQdR_UQVsGoL32qvUwEfqmieXIoz9HWPRRV0FQn6iV7Rczg