ติดต่อเรา
053 511 017

ตรวจการประเมินผลงานการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง

19-พฤษภาคม-2566

นที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน ประธานตรวจการประเมินผลงานการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงาน บ้านต้นผึ้ง-หล่ายลี้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง โดยกรมการปกครองได้กำหนดให้มีโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดให้มีกิจกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในพื้นที่ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านที่มีผลการดำเนินงานอย่างโดดเด่น โดยมีความภาคภูมิใจ และนำไปสู่การพัฒนางานในหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างของการพัฒนาให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป