ติดต่อเรา
053 511 017

ตรวจการประเมินผลงานการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดลำพูน อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอบ้านโฮ่ง

19-พฤษภาคม-2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน ประธานตรวจการประเมินผลงานการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงาน บ้านห้วยงูสิงห์ หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง และ บ้านป่าพลู หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพลู  อำเภอบ้านโฮ่ง โดยกรมการปกครองได้กำหนดให้มีโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดให้มีกิจกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในพื้นที่ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านที่มีผลการดำเนินงานอย่างโดดเด่น โดยมีความภาคภูมิใจ และนำไปสู่การพัฒนางานในหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างของการพัฒนาให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป