ติดต่อเรา
053 511 017

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย จังหวัดลำพูน

17-มีนาคม-2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย จังหวัดลำพูน มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ในพื้นที่อำเภอป่าซางร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแบ่งวรรคประโยค การเติมคำในช่องว่าง การเขียนตามคำบอก ซึ่งนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมมีความตั้งใจฝึกเป็นอย่างดี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน ให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทุกคน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาธิกา กิตติธนดิตถ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน กิ่งกาชาดอำเภอป่าซาง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกิจกรรม ในกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ณโรงเรียนวัดบ้านเหล่า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน